محاسبه گر وزن لوله

Weight Calculator

 

اندازه قطر خارجی واقعی لوله و ضخامت لوله را به میلیمتر وارد نموده، کلید Calculate را بزنید تا وزن لوله را مشاهده نمایید. .

       

       

       

لطفا برای مشاهده قطر خارجی واقعی لوله ها به قسمت رده ها مراجعه نمایید.